1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – SERANAS, UAB, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas – 304459064, registruotos buveinės adresas –  Perkūnkiemio g.13-91, Vilnius 12114, el. pašto adresas – info@Seranas.lt, telefono numeris – +37060788656.

1.2. SERANAS.LT – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.Seranas.lt

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjo partneris – juridinis ar fizinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas SERANAS.LT, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje SERANAS.LT, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose SERANAS.LT ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.5. Paskyra – Pirkėjo registravimosi SERANAS.LT rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.6. SERANAS.LT paskyros – tai SERANAS.LT paskyros Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie SERANAS.LT ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

1.7. Paslaugos – visos SERANAS.LT Pirkėjui teikiamos paslaugos.

1.8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant SERANAS.LT. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.9. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis SERANAS.LT, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

1.10. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

1.11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.12. Asmens duomenų valdytojas – SERANAS.LT.

1.13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis SERANAS.LT.

1.14. Administratorius – už SERANAS.LT rinkodarą ir/arba naudojamų IT serverių darbą ir saugumą atsakingas fizinis ir/ar juridinis asmuo.

1.15. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1.16. Taisyklės – patvirtintos galiojančios "Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje SERANAS.LT taisyklės".

1.17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. SERANAS.LT Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis SERANAS.LT siūlomomis Paslaugomis.

2.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti SERANAS.LT Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir SERANAS.LT Paskyroms.

2.3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu SERANAS.LT. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant SERANAS.LT.

2.4. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad SERANAS.LT yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

2.5. Pirkėjas gali atlikti pirkimo SERANAS.LT veiksmus prisiregistravęs prie SERANAS.LT

2.6. Asmenys, norintys registruotis SERANAS.LT, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pristatymo adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

  2.6.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
  2.6.2. kreiptis į SERANAS.LT elektroniniu paštu info@Seranas.lt dėl Paskyros panaikinimo.

3. Asmens duomenų saugojimo ir naudojimo tvarka

3.1. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas SERANAS.LT būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai SERANAS.LT suteikia Pirkėjui teisę registruojantis SERANAS.LT arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas SERANAS.LT būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1. punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios SERANAS.LT ir Paskyros lange „Mano Paskyra“, skyriuje „Jūsų asmeniniai duomenys“, turi nuimti žymėjimą (varnelę), esantį prie teiginio „Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį“, ir/ar teiginio „Gaukite ypatingus pasiūlymus iš mūsų partnerių“, bei paspausti nuorodą „Išsaugoti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@Seranas.lt arba skambinti telefonu +37060788656 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje SERANAS.LT teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento. Galimi asmens duomenų gavėjai vykdant užsakymą, kad pirkėjas gautų užsakytas prekes paštu.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

  3.4.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.
  3.4.2 teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  3.4.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.5. Pirkėjas turi šias teises:

  3.5.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  3.5.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  3.5.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@Seranas.lt, telefonu +37060788656 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
  3.5.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje SERANAS.LT;
  3.5.5. tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 3.2. punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.6. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo punkto darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.7. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš SERANAS.LT kaip pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 1.4. punkte, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 1.4. punkte.

3.8. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

3.9. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi SERANAS.LT paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 3.11. punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 3.11. punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

3.10. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie SERANAS.LT slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

3.11. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal SERANAS.LT vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo a) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar b) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, c) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar d) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

3.12. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Perkūnkiemio g.13-91, Vilnius 12114; 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@Seranas.lt iš Privatumo politikos 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

3.13. Administruodamas SERANAS.LT ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

4. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

4.1. Pirkėjas suteikia teisę SERANAS.LT rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose SERANAS.LT dokumentuose.

4.2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. SERANAS.LT iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad SERANAS.LT turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs SERANAS.LT tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis SERANAS.LT surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į SERANAS.LT elektroniniu pašto adresu info@Seranas.lt. SERANAS.LT, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

4.4. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į SERANAS.LT elektroniniu pašto adresu info@Seranas.lt prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi SERANAS.LT neprisiregistravęs, ir gavęs iš SERANAS.LT atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi SERANAS.LT prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  SERANAS.LT turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

4.5. Jeigu SERANAS.LT abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

4.6. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į SERANAS.LT elektroninio pašto adresu info@Seranas.lt.

5. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

5.1. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės SERANAS.LT paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio SERANAS.LT internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės SERANAS.LT lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės SERANAS.LT funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.

5.2. SERANAS.LT Partneris IT srityje serveriai.lt, jo partneriai ir kiti Pardavėjo partneriai gali naudoti įvairios rūšies Slapukus. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.

5.3. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu, rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis SERANAS.LT svetainės funkcijų gali neveikti.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 2.3. punkte numatyta tvarka.